Reglement

  • Geen categorieën

SEBASTIANUS GILDE VELDEN.

 

BETREFT: RICHTLIJNEN LEDEN SEBASTIANUS GILDE

 

Beste Gildebroeder,

Enkele beknopte richtlijnen van ons Gilde zijn:

 

– Het bevorderen van het gezellig verkeer onder de leden.

– Het bevorderen van sociale en culturele belangen binnen de Veldense Gemeenschap.

– De verplichting is om de Heilige Missen bij te wonen op beide gildedagen (aanvang zie klokje of website), alsmede de jaarvergadering op de eerste gildedag.

– Gewenst is de H. Missen van overleden leden bij te wonen.

– Gehuwde mannelijke personen en ongehuwd vanaf 30 jaar woonachtig in Velden kunnen lid worden.

– Het lidmaatschap wordt o.a. verloren door onbehoorlijk gedrag tijdens de vergaderingen of bijeenkomsten van de vereniging. Tevens door het zonder geldige reden niet bijwonen van de H.Missen of vergadering. Afmelding is verplicht.

– Vanaf omstreeks 16.00 uur is het verplicht om in de eigen gildekamer aanwezig te zijn en is er dan enkele uren vrij bier beschikbaar (besluit van de Algemene vergadering 16 januari 1989).

– Elke kamer heeft een kamer oudste. Deze houdt contact met het bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor de leden.

– Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig euro 20,00 en de jaarlijkse contributie bedraagt euro 20,00. U dient deze beide bedragen  over te maken op de rekening van het Gilde, voor 31 december. Rekeningnummer NL54 RABO 0153 5966 43 . t.n.v. Sint Sebastianusgilde Velden.

Mochten er nog verdere vragen of onduidelijkheden bestaan, verzoeken wij u contact op te nemen met de kamer oudste of de secretaris van de vereniging Sjaak Theelen.( info@sebastianusgildevelden.nl )

Het Bestuur.